Semalt Islamabad hünärmeni: 10 minutdan az wagtyň içinde WordPress blogyny nädip başlamaly

Weaşaýan dünýämiz çalt üýtgeýär we WordPress web sahypasy ýa-da blog bilen işiňizi ösdürmegiň wagty geldi. Mazmuny dolandyrmak ulgamlarynyň köpdügine garamazdan, WordPress ulanyjylara amatly ýerleşişi we ösen aýratynlyklary sebäpli 95% şahsyýet tarapyndan ulanylýar. Doly iş gününde blog açýaryn, dürli adamlar hem şeýle edýärler. Şahsy blog bolmasa onlaýn pul gazanyp bilmersiňiz we WordPress-iň blog döretmek üçin iň oňat platforma bolmagy gizlin zat däl.

Bu ýerde “ Semalt” -yň ýokary hünärmeni Maýkl Braun size WordPress blogyny on minudyň içinde nädip başlamalydygyny öwreder.

1-nji ädim: Pikirleri açyň:

WordPress blogyny ösdürmek we goldamak isleseňiz, döredijilikli pikirli bolmaly we pikirleriňizden kem bolmaly däl. Bagtymyza, ylham almak üçin köp sanly blog bar. Sizi gyzyklandyrmaýan dürli bloglar bar. Şonuň üçin ýazýan mowzugyňyzy gowy görmeli we her gün bir zat ýazmak islemeýän bolsaňyz, blog açmaly däl.

2-nji ädim: Blogyň adyny tutuň we web hostingini saýlaň:

Mugt hyzmatlary sebäpli köp adam wordpress.com saýlaýar. Şahsy domeniňize eýe bolmak isleseňiz, ony GoDaddy, BlueHost ýa-da şuňa meňzeş beýleki sahypalardan saýlamaly. Blogyňyzy derrew pikirlenmäň we adyny dakmaň. Şol bir wagtyň özünde, web abraýyny diňe abraýy barada bilseňiz saýlamaly. Adatça, “dot com” domen atlary bir ulanyja ýylda 15 dollar töleýär we hosting hyzmatlary hyzmat üpjün edijiňize baglydyr. Adatça, hosting meýilnamalary ýylda 40 dollardan 5000 dollar aralygynda bolýar. Web hosting we domen ady bolmasa, blog döredip bilmersiňiz.

Inatda saklamaly käbir möhüm nokatlar:

  • .Com domen adyny saýlaň
  • Blogyňyzyň ady üçin iki-üç söz maksat ediniň
  • Blogyňyzy has gowy şekillendirmek üçin esasy açar söz ulanyň
  • Mugt web hostingini saýlamaň, sebäbi ol çäkli hyzmatlary, aýratynlyklary we opsiýalary üpjün eder

3-nji ädim: WordPress-i guruň we mowzuk saýlaň:

Üçünji we iň möhüm ädimleriň biri, cPanel-den WordPress-i gurmakdyr. Netijede, temany saýlamaly we derrew çap etmeli. Blog dünýäsinde WordPress dizaýnlary mowzuk hökmünde bellidir. Hundredsüzlerçe müňlerçe mowzuk bar, ýöne jogap berýänler giňden halanýar we saýlanýar. Bir tema saýlanandan soň, islän wagtyňyz çalşyp bilersiňiz. WordPress dolandyryş paneliňize giriň we thedomain.com/wp-admin meýdanyna giriň. Bu ýerde blogyňyzyň sazlamalaryny üýtgedip, şahsyýet maglumatlaryňyzy üns bilen ulanyp bilersiňiz. Eger laýyk tema tapyp bilmeseňiz, şu wagta çenli iň oňat WordPress mowzuklary bolan “Thrive Theme”, “StudioPress”, “ElegantTheme” ýa-da “ThemeForest” -i saýlamagyňyzy maslahat berýärin.

4-nji ädim: WordPress blogyny özleşdiriň we optimizirläň

Mowzuk saýlanandan soň, WordPress blogyňyzy sazlamaly we optimizirlemeli. Mowzuklar sahypaňyzyň esasyny düzýän bolsa-da, gözleg motorynyň netijelerinde blogyňyzyň reýtingini ýokarlandyrmak üçin özleşdirmek we optimizasiýa gowy. Mysal üçin, bloguňyza aragatnaşyk formalaryny, forumlary, slaýderleri, suratlary we wideo klipleri goşmak üçin WordPress plaginlerini ulanyp bilersiňiz. “Customize” meýdanyna gidiň we “Custom” düwmesine basyň. Bu ýerde blogyňyzyň adyny we belligini goşup bilersiňiz. Şonuň ýaly-da, WordPress blogyňyz üçin gözleg motory optimizasiýasy möhümdir. SEO gözleg motorynyň netijelerinde tapyljak blogy optimizirlemegiň prosedurasydyr. Postsazgylaryňyza düşündirişleri, meta belliklerini, meta atlaryny we degişli açar sözleri goýmak üçin SEO-ny Yoast plugin bilen guruň.

5-nji ädim: Ilkinji blog ýazgyňyzy ýazyň

Ilkinji eser hekaýasyny ýazmagyň we özüne çekiji etmegiň wagty geldi. Wordpress, söz işleýiş guralyňyza meňzeş duýgur redaktory ulanýar. WordPress-iň administrator meýdanyndan täze ýazgylar döredilip bilner. Diňe çep gapdaldaky “Habarlar” düwmesine, soňra “Täze goşmak” düwmesine basmaly. “Wordpress” açar sözleriňize we sözbaşy / adyňyza esaslanyp, ähli hekaýalaryňyzyň baglanyşyklaryny awtomatiki döreder.

“Neşir etmek” düwmesinden ozal hekaýaňyzyň aşakdaky aýratynlyklarynyň bardygyna göz ýetiriň:

  • Gepleşik we özüne çekiji äheňde aýdylýar
  • Mazmuny kemsiz we göçürmeden azat
  • Theazgy arkaly sözbaşy sözlerini ulandyňyz
  • Şeýle hem ýazgyňyzy ajaýyp görkezmek üçin sanawlary, ok nokatlaryny we gözegçilik sanawlaryny ulanyp bilersiňiz
  • Degişli suratlary we wideolary salyň

Iň soňky bellik hökmünde, ýazgy çap edilenden soň, has köp okyjyny özüne çekmek üçin ony Facebook, Twitter we beýleki sosial ulgam sahypalarynda paýlaşmagyňyzy aýtmak isledik.

mass gmail